Vedtekter

Her finner du stiftelsens vedtekter.

§ 1 Navn og etablering

Stiftelsen Om i Morgen er alminnelig, og ble opprettet 7. juli 2019 med midler mottatt av Sparebanken Vest, Heidi Gaustad, Ard Arealplan AS v/Kari Johannesen, Rejected AS v/Elise Sæle Dahl og Helge Drange.

§ 2 Formål og visjon

Stiftelsen har en visjon om at verden skal bli et nullutslippssamfunn. Formålet med stiftelsen er å være med på den nødvendige, grønne omstillingen i samfunnet, ved å samle studenter og ressurspersoner fra akademia, næringslivet og politikken for å jobbe med konkrete oppgaver, formidling og innovasjon for å nå visjonen. Stiftelsen håper at arbeidet kan bidra til politisk påvirkning i retning av en mer bærekraftig forvaltning av ressursene på jorden enn slik det er i dag. Helt konkret vil stiftelsen tilby bedrifter og organisasjoner grønn konsultasjon for å bli en del av morgendagens samfunn.

§ 3 Styret

Det første styrekandidaturet er bestemt av initiativtakerne til stiftelsen. Styret skal bestå av fire til åtte medlemmer, med en til to faste varamedlemmer. Styret skal alltid ha minst ett studentmedlem. Styret velger selv sine medlemmer, varamedlemmer, daglig
leder og styreleder ved alminnelig flertall blant styremedlemmene som er til stede på beslutningstidspunktet. Kandidatene skal være kjent for styret i forkant av styremøtet hvor beslutningene om hvem som er styremedlemmer treffes. Styremedlemmers funksjonstid er fire år, med mulighet for gjenvalg. Stiftelsens kapital forvaltes av styret. Stiftelsens leder har utpekt revisor, PwC Norway, region vest ved Jon Haugervåg. Sammen med stiftelsens styre vil revisoren sørge for en forsvarlig forvaltning av stiftelsens ressurser. Stiftelsen skal til enhver tid følge gjeldende lover og regler om regnskapsføring og revisjon.

Stiftelsens leder kan gi godtgjørelse til styremedlemmer, daglig leder eller andre medlemmer i stiftelsen, dersom medlemmet inngår en lønnsavtale knyttet til stillingen eller vervet i stiftelsen. Styret kan utpeke et sekretariat som vil utføre administrativt arbeid. Styret representerer stiftelsen utad, men kan også gi fullmakt til styrets leder og et av de øvrige styremedlemmer som sammen kan fronte stiftelsens virksomhet.

§ 4 Styrets saksbehandling

Styret treffer vedtak i møter, med mindre styrets leder finner at saken kan foreligge skriftlig eller behandles på en annen akseptabel måte. Saksbehandlingen i styret ledes av stiftelsens leder. Dersom verken stiftelsens leder eller nestleder deltar på møtet, velger styret hvem som skal lede behandlingene. Årsregnskap skal alltid behandles i et styremøte, enten ved fysisk oppmøte eller ved telefon/videokonferanse etter styreleders beslutning. Styret kan vedta beslutninger dersom mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede på møtet. En beslutning krever et flertall av styremedlemmenes stemmer, og dersom det er stemmelikhet så
gjelder det stiftelsens leder har stemt for. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen og avgjørelsen av saker som har særegen
betydning for seg selv, for noen av dette styremedlemmets nærstående eller for juridisk person som styremedlemmets nærstående har stilling eller tillitsverv i, da styremedlemmet må antas å ha en fremtredende, personlig interesse i saken.

Styret skal føre protokoll over sine møter, som skal minst angi:
• Tid, sted og form for møtet
• Hvem som er tilstede
• Hvilke beslutninger som vedtas, herunder hvem som stemmer for og hvem som stemmer
mot eller avstår fra å stemme i en bestemt sak
• Møtedeltagernes underskrift

Det skal avholdes minst seks styremøter hvert år, samt når det viser seg nødvendig eller kreves av et styremedlem eller en daglig leder.
Styret kan utpeke seg et råd dersom det viser seg nødvendig. Det potensielle rådet skal ha en representant som er pliktig til å delta på alle styremøter. Rådets oppgave vil være å veilede og instruere styret om strategi, prosjektvalg, regnskap, årsberetning, nye medlemmer til styret og eventuelle andre punkter. Medlem av rådet vil ha en funksjonstid på fire år med mulighet for gjenvalg. Styret kan fastsette nærmere instruks for gjennomføringen av valg av medlemmer i rådet, men rådet selv vil velge sin leder av rådet.

§ 5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 145 000 kroner. Styret vil bruke grunnkapitalen til å drifte stiftelsen. Grunnkapitalen vil være til disposisjon for styret, og vil forvaltes i tråd med stiftelses formål.

§ 6 Lokasjon

Stiftelsens hovedkontor skal være i Bergen kommune, med mulighet for delkontor øvrige steder i og utenfor Norge.

§ 7 Forvaltning av avkastning mv.

Stiftelsens disponible grunnkapital, samt årlig nettoavkastning, skal etter styrets bestemmelse anvendes innenfor stiftelsens formål. Dersom det innvilges godtgjørelse for de nevnt i § 4 femte avsnitt første punktum, kan disponibel avkastning brukes i slik måte.

§ 8 Omdanning

Styret kan foreta omdanning av stiftelsen, dersom dette er i overensstemmelse med uttalelse fra oppretterne etter stiftelsesloven av 2001 § 49. Vedtak om omdanning er ikke gyldig før dette er godkjent av Stiftelsestilsynet jf. stiftelsesloven av 2001 § 48 andre ledd tredje punktum. Vedtektsendring som gjelder forhøyelse og nedsetting av grunnkapital skal ikke godkjennes av Stiftelsestilsynet, jf. § 45 tredje ledd jf. § 48 andre ledd. Omdanning skal da gjennomføres i overenstemmelse med reglene i stiftelsesloven av 2001 kapittel seks.

§ 9 Opphevelse

Styret har rett til å oppheve stiftelsen. I tillegg til styrets alminnelige adgang til å vedta opphevelse, kan styret vedta opphevelse av stiftelsen dersom stiftelsen ikke har gitt tilført midler som minst tilsvarer stiftelsens grunnkapital i løpet av de tre siste foregående kalenderår. Styret skal innhente en rådgivende uttalelse fra representantskapet og oppretterne før styret fatter endelig vedtak om opphevelse. Ved en eventuell opphevelse av stiftelsen skal stiftelsens midler overføres til studentenes fagutvalg ved Geofysisk institutt ved Universitet i Bergen, med påbud om å bruke midlene innenfor stiftelsens formål.